Kernwaarden

Solidariteit: wij geloven dat solidariteit een van de meest universele en krachtigste waarden die wij als mensen hebben. ENGAGEMENT ARTS NL is solidair met al diegenen die strijden tegen gender-gerelateerd geweld, seksisme, ableisme, discriminatie op basis van klasse, afkomst, religie en kaste en/of op kaste gebaseerd geweld en machtsmisbruik over de hele wereld.

Intersectionaliteit: in ons werk benaderen we seksuele intimidatie en gender-gebaseerd geweld door de lens van intersectioneel feminisme. Intersectionaliteit erkent dat het leven van mensen wordt beïnvloed door identiteit, relaties en sociaal economische factoren. Deze factoren gecombineerd vormen samen de intersectie van privilege en onderdrukking, afhankelijk van iemands context en bestaande machtsstructuren zoals patriarchaat, ableisme, kolonialisme, imperialisme, homofobie, kasteïsme en racisme. Het is belangrijk om het transformatieve potentieel van intersectionaliteit te onthouden, dat verder gaat dan alleen een focus op de impact van kruisende identiteiten.*

Gemeenschapsvorming: wij geloven sterk dat het bevorderen van samenwerking, het ontwikkelen van coalities, het creëren van netwerken en het bevorderen van ‘agency’ de weg voorwaarts is om verandering in de hele sector te implementeren.  

Gelijkheid: wij geloven in fundamentele mensenrechten, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen en niet-binaire personen om sociale vooruitgang en betere levens- en arbeidsomstandigheden te bevorderen.

Verantwoordingsplicht: wij begrijpen dat om ons als gemeenschap te ontwikkelen we moeten erkennen dat wij verantwoording verschuldigd zijn aan hen met wie wij de industrie delen. Wij willen dat alle instellingen zich ertoe verbinden een functioneel rapporteringsbeleid en -mechanismen (met inbegrip van sancties voor overtredingen) met het oog op een langdurige verandering in de sector. Wij streven naar eerlijkheid en transparantie in alle sectoren. 

Kennis & Onderwijs: wij geloven dat alle instellingen die in Nederland werken de sociale en wettelijke context en het kader moeten aangeven als het aankomt op gender-gerelateerd geweld, seksisme, discriminatie en machtsmisbruik. Alle individuen moeten toegang hebben tot deze kennis, ongeacht hun achtergrond. Wij geloven in de kracht van de gemeenschap om deze kennis te delen.

Preventie en bescherming: afgestemd op het Verdrag van Istanbul tegen vrouwen en huiselijk geweld, geloven wij dat preventie levens kan redden en menselijk lijden kan verminderen. Wij geloven in het belang van het opleiden van professionals die in nauw contact staan met overlevers en deze toegankelijk te maken voor iedereen die in de sector werkzaam is. Wij begrijpen het belang van het voeren van bewustmakingscampagnes hiervoor. Wij begrijpen ook dat het van het grootste belang is om overlevers getuigen bescherming en steun te bieden wanneer incidenten/klachten hebben plaatsgevonden en/of zijn gemeld.

* Intersectionality Resource Guide and Toolkit: An intersectional Approach to Leave No One Behind. ‘Casteism’ is an addition to the definition provided in the toolkit, by Engagement Arts NL.